สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมแก้ไขปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือประชาชนบุคคลตกหล่นทางทะเบียน โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธี

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง และสำนักทะเบียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 545 คน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

พันตำรวจเอก ทวีฯ กล่าวว่า กิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในครั้งนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว

การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร กรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานหรือพยานบุคคลเพื่อยืนยันการเป็นคนไทยได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นมาช่วย การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเพิ่มชื่อบุคคล การออกบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการ รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีและเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ พันตำรวจเอก ทวีฯ กล่าวทิ้งท้าย

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”