สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”