ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดประชุมจัดทำกรอบแผนด้านนิติวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และการพัฒนางานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙