สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แนวปฏิบัติการยืม - คืนพัสดุภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”