แบบสอบถามความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์


คำชี้แจง: ความพึงพอใจต่องานบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โปรดทำเครื่องหมาย "ถูก" ในช่องระดับความพึงพอใจ)

ข้อมูลทั่วไป

เพศ

การศึกษาสูงสุด

อาชีพ

ประเภทผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ
ท่านมาติดต่อรับบริการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรื่องใด

ท่านทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลใด


ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ

คำอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการข้อมูลมีการชัดเจน
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว และรวดเร็ว
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้เาที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน เป็นต้น
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

มีป้าย ข้อความบอกจุดรับบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงชัดเจนและเข้าใจง่าย
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ2

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ3

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาติดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน