• พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
 • พ.ร.บ. พ.ร.ก.
 • กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติการให้บริการฯ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 • ประกาศสถาบันฯ
 • มาตรการ ข้อบังคับ ฯ
 • นโยบายการใช้งาน
 • อนุบัญญัติเเละคำแนะนำที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. 77 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2562
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ